• اداره پشتیبانی

اداره پشتیبانیاداره پشتیبانی
علی گل کاکاوندی
سرپرست اداره پشتیبانی
kakavandi@atu.ac.ir
021-48392609

محمد صالح آبادوئی
کارشناس قراردادها
m.salehi@atu.ac.ir
021-48392617