• اداره نرم افزار و داده

اداره نرم افزار و دادهاداره نرم افزار و داده
نوید بخشی وند
سرپرست اداره نرم افزار و داده
bakhshivand@atu.ac.ir
021-48392625
اناهیتا مصطفوی
کارشناس مسئول نرم افزار
anahita.mostafavi@atu.ac.ir
021-48392622
رامین کرمی
کارشناس پشتیبانی نرم افزار
ramin.karami@atu.ac.ir
021-48392619
آزاده یوسفی
کارشناس نرم افزار
a.yousefi@atu.ac.ir
021-48392616
مامك دادگرمهر
کارشناس نرم افزار
dadgar@atu.ac.ir
021-48392618