• معاون مرکز فاوا


rahimi

معاون مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطاتنام و نام خانوادگي: محمد گلینی

پست الکترونيکي: galini@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۲۶11-۰۲۱