• مدیریت مرکز فناوری


سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات


نام و نام خانوادگی: حجت الله الماسی

پست الکترونیکی: h.almasi@atu.ac.ir

شماره تماس: 5-44737533 - 021