• راهنمای تنظیم ایمیل دانشگاه بر روی Outlook Microsoft

راهنمای تنظیم ایمیل دانشگاه بر روی Outlook Microsoft

1.در ابتدا برای لینک Outlook Microsoft به ایمیل دانشگاهی گرینه "Yes" را انتخاب کرده و "Next" را کلیک کنید.

2. در این مرحله گزینه "Manual setup or additional server types" را انتخاب کرده و "Next" را کلیک کنید.

3.گزینه "POP or IMAP" را انتخاب کرده و "Next" را کلیک کنید.

4.مطابق شکل زیر اطلاعات را تکمیل نمائید.

5. پس از مشاهده پیغام موفقیت "Close" را کلیک کرده و در مرحله آخر "Finish" را کلیک نمائید.