• تغییر زبان در سامانه پست الکترونیکی دانشگاه

مراحل تغییر زبان در سامانه پست الکترونیکی دانشگاه

1. در ابتدا مطابق شکل برروی آیکون کلیک کرده و سپس گزینه ها را انتخاب نمائید.

2.مطابق شکل زیر زبان مورد نظر را انتخاب نمائید.