• راهنمای تغییر کلمه عبور

راهنمای تغییر کلمه عبور در سامانه پست الکترونیکی دانشگاه

1. ورود به صفحه پست الکترونیکی به نشانی https://mail.atu.ac.ir

2. آیکون مشخص شده در عکس را انتخاب و سپس برروی "گزینه ها" کلیک نمائید.

3.دربخش گزینه ها ،حساب من را انتخاب کرده و برروی لینک "تغییر کلمه عبور"کلیک نمائید.

4.در بخش "تغییر کلمه عبور " مطابق شکل زیر عمل نمائید.