• معاون مرکز فاوامعاون مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطاتنام و نام خانوادگي: محمد گلینی

پست الکترونيکي: Galini@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۲۶۱۱-۰۲۱