• مدیریت مرکز فناوری 

سرپرست مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطاتنام و نام خانوادگي : سعيد پورروستايي اردکاني

پست الکترونيکي : saeed.pouroostaei@atu.ac.ir

مدرک تحصيلي: دکتراي علوم کامپيوتر

شماره تماس: 5-44737533-021

دريافت رزومه علمي و پژوهشي