• مدیریت مرکز فناوریسرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتنام و نام خانوادگی: سعید پورروستایی اردکانی

مدرک تحصیلی: دکترای علوم کامپیوتر

پست الکترونیکی: ardakani@atu.ac.ir

شماره تماس: 5-44737533 - 021